Projekty realizowane w naszej szkole

Program eTwinning

Działamy w ramach programu eTwinningrok szkolny 2019/2020

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy współpracująca za pomocą
mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami, współdziałają,
wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych
uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. W realizację projektu może być zaangażowana
cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze,
pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy.
  Nasi uczniowie:
 • będą bardziej angażować się w proces uczenia się dzięki atrakcyjnym formom prowadzenia
  zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych,
 • staną się bardziej otwarci na innych,
 • będą zwiększać swoje umiejętności językowe,
 • będą rozwijać swoje umiejętności korzystania z technologii komputerowych i informacyjnych,
 • nauczą się komunikować z kolegą z innego kraju w wybranym języku obcym,
 • będą realizować tematy zapisane w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów.

Programowanie

Uczymy Dzieci Programowaćrok szkolny 2019/2020

Program edukacyjny,UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci.
Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów,
szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności,
które warto kształcić już od najmłodszych lat.
Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.
Program pokazuje, że programowania można uczyć odpowiedzialnie,
wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.
  Cel projektu:
 • Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa dla klas 4-8)

Lekcje z klasą

Uniwersytet dziecirok szkolny 2019/2020

Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje? Jak zapewnić dzieciom dobry start w życiu?
Kształtujmy ich kompetencje społeczne! Nawiązywanie relacji z innymi, empatia, świadomość własnych emocji
czy dobra współpraca z innymi to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka.
Warto je kształtować od najwcześniejszych lat! Dzięki udziałowi w projekcie Lekcje z klasą
nasi uczniowie nauczą się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje oraz komunikować się ze sobą.
Projekt Lekcje z klasą jest jednym z projektów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych
stworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Dzięki uczestnictwie w projekcie Lekcje z klasą,
uczniowie stają się studentami Uniwersytetu Dzieci w Klasie.
W prezencie otrzymają również specjalny indeks, w którym będą notować swoje postępy w nauce.
Biorąc udział w projekcie:
 • realizujemy cele edukacji wczesnoszkolnej,
 • rozwijamy u uczniów kreatywne myślenie,
 • uczymy ich, jak rozpoznawać własne emocje i w jaki sposób je wyrażać,
 • ćwiczymy z uczniami pracę zespołową i nawiązywanie relacji.

CZYTAM Z KLASĄ

Ogólnopolski program edukacyjny dla klas I-III.rok szkolny 2019/2020

CELE PROJEKTU: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej,
doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
  Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:
 • FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI
 • ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI
 • POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI
W każdym z modułów uczniowie wybierają jedną spośród czterech zaproponowanych lektur,
do której wykonają zadania. Uczniowie zobowiązani są do zrealizowania co najmniej czterech zadań z każdego modułu projektowego.

Trzymaj formę

Główny Inspektorat Sanitarnyrok szkolny 2018/2019


Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Działania podejmowane podczas realizacji programu zmierzają do zwiększenia świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Cele szczegółowe:
 • pogłębienie wiedzy o znaczeniu prawidłowo zbilansowanej diety i aktywnościfizycznej dla organizmu człowieka,
 • kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią, jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
 • dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.
 • Do pobrania :

  Prezentacja 1 Prezentacja 2Polska, moja Ojczyzna.

Projekt szkolnyrok szkolny 2018/2019


W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła wzięła udział w projekcie szkolnym „Polska moja Ojczyzna”. Cele projektu:
 • rozbudzanie poczucia miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury oraz języka ojczystego;
 • kształtowanie postaw patriotycznych, uświadomienie uczniom co to jest Polska;
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo,
  utrwalenie poczucia godności i dumy narodowej;
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo,
  utrwalenie poczucia godności i dumy narodowej;
 • kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych; h3>Do pobrania

  Sprawozdanie.


Trzymaj formę

Ogólnopolski Program Edukacyjny rok szkolny 2018/2019

Projekt TRZYMAJ FORMĘ, to Ogólnopolski Program Edukacyjny propagujący zdrowy styl życia. Celem programu "Trzymaj Formę!" jest:
 • edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej
 • promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety
 • zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży aktywnością fizyczną
Program -Trzymaj Formę! pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Służy promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

Czyste powietrze wokół nas

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowejrok szkolny 2018/2019

Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu
i stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych,
których adresatami są: dzieci w wieku 5 – 6 lata, uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, rodzice i opiekunowie dzieci. Cele główne programu:
 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Technologie z klasą.

Projekt ogólnopolski.rok szkolny 2018/2019

Technologie z klasą, to program skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych.
Opracowany został przez ekspertów z firm technologicznych przy współpracy metodycznej
Fundacji Uniwersytet Dzieci.
Celem programu jest wsparcie nauczycieli w realizacji nowej podstawy programowej z zakresu informatyki.
Nowoczesne i przystępne materiały oraz zestaw edukacyjny
to praktyczne narzędzia, które ułatwią im pracę, a uczniom zagwarantują atrakcyjne lekcje.
Zależy nam na tym, aby nauczyciele w swoich uczniach pasję do nowych technologii.

Klub Zdrowego Przedszkolaka.

Projekt wojweództwa śląskiego.rok szkolny 2018/2019

„Klub zdrowego przedszkolaka” - Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych rodziców.
Projekt realizowany jest w placówkach przedszkolnych województwa śląskiego.
Głównym jego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci
poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.
Działania projektowe mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia,
wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej,
nabycie określonych umiejętności,
przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.
Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez nauczycieli przedszkolnych i poruszają następujące zagadnienia:
prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna, higiena rąk,
profilaktyka chorób zakaźnych, promieniowanie słoneczne, rodzaje dymów oraz ich unikanie.

Akademia Bezpiecznego Puchatka.

Ogólnopolski program edukacyjny.rok szkolny 2018/2019

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych,
obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.
Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

Projekt SKRZYDŁA

Program SKRZYDŁA Caritas Częstochowarok szkolny 2017/2018

Nasza szkoła przystąpiła do Programu Częstochowskiej Archidiecezji Caritas - SKRZYDŁA.
„Skrzydła” to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych
oraz ponadpodstawowych, którzy potrzebują wsparcia materialnego, by lepiej funkcjonować w szkole
oraz do uczniów uzdolnionych, realizujących z powodzeniem swoje zainteresowania i pasje.
Program polega na objęciu opieką finansową dziecka przez firmy i osoby prywatne,
którzy zobowiążą się do finansowego wspierania ucznia za pośrednictwem
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Zaprogramuj przyszłość

Projekt Fundacji Orange oraz Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowaniarok szkolny 2017/2018

"Zaprogramuj przyszłość" to wspólny projekt Fundacji Orange
oraz Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania,
którego celem jest nauka podstaw programowania uczniów z klas 1 – 3
szkół podstawowych z niewielkich miejscowości i wsi.
Nauczyciele przeprowadzą cykl atrakcyjnych zajęć na których najmłodsi uczniowie
nauczą się podstaw programowania.
Do prowadzenia tych zająć z nowych technologii szkoła otrzyma zestaw: roboty, matę edukacyjną oraz tablety.

Książki naszych marzeń

PROGRAM RZĄDOWYrok szkolny 2017/2018

Celem programu jest wspieranie szkoły w zakresie rozwoju zainteresowań uczniów
poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów, niebędących podręcznikami,
które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje,
zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

Systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.rok szkolny 2013/2014

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034
szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami
w zakresie organizacji życia szkoły. Projekt skierowany jest do środowisk szkolnych: uczniów, rodziców, nauczycieli,
dyrektorów szkół oraz do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli
w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.

Projekty uczniowskie - Szkoła w regionie

Program administrowany przez dyrektora szkołyrok szkolny 2012/2013

Szkoła, to poszerzony dom rodzinny.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych tętni życiem. Szkoła nasza cieszy się dobrą sławą w regionie, a ukończenie tejże szkoły daje szansę, by z otwartą pełną wiedzy i pomysłów głową śmiało ruszać w świat. Praca naszej szkoły w kwestii edukacji regionalnej jest dobra. Szkoła w ogromnym stopniu pomaga zrozumieć otaczający świat – swoją „małą ojczyznę”, jej historię, kulturę, tradycje i współczesność, rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego. W naszej szkole kwitnie życie kulturalne miejscowości – Zajączki Pierwsze. W ciągu całego roku szkolnego organizowane są liczne uroczystości i imprezy okolicznościowe, które pozwalają na lepszą integrację lokalnego środowiska. Prezentujemy na nich swoje zdolności aktorskie i wokalne. Należą do nich:
 • Wieczornica,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Święto szkoły - Brzechwałki,
 • Dzień Matki i Ojca,
 • festyn rodzinny Mama, Tata i Ja,
 • przedstawienia np. Jasełka, Wielkanoc, Dzień Ziemi itd.
Zapraszani są na nie przedstawiciele władz samorządowych, Gminnego Ośrodka Kultury, Koła Łowieckiego, organizacji działających na terenie naszej miejscowości: Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, Akcji Katolickiej, księża, rodzice, dziadkowie oraz wszyscy mieszkańcy naszej miejscowości. Każdego roku przeżywamy te uroczystości inaczej i za każdym razem bardzo wyjątkowo. Powyższe uroczystości promujące edukację regionalną zajmują poczesne miejsce w życiu naszej szkoły. Uroczysty nastrój, plastyczna oprawa i widowiskowy charakter sprawiają, że są długo rozpamiętywane, wywołują pożądane zachowania i kształtują odpowiednie postawy. Oprócz uroczystości i przedstawień na terenie naszej szkoły organizowane są liczne turnieje i konkursy, na których mamy możliwość wykazania się wiedzą przyrodniczą i historyczną oraz umiejętnościami plastycznymi i artystycznymi np.
 • Gminny Turniej Ekologiczny,
 • Konkurs Historyczny „Co wiesz o regionie?”
 • Moja miejscowość Zajączki 100 lat temu
 • Nasza szkoła dawniej i dziś
Jesteśmy świadomi, że mieszkamy w ciekawym miejscu, które warto lepiej poznać, dlatego chętnie uczestniczymy w konkursach i turniejach o tematyce regionalnej organizowanych na terenie naszej szkoły i poza nią. Każdego roku uczestniczymy w różnych akcjach organizowanych na terenie naszej szkoły np.
 • Posadź swoje drzewko
 • Szlachetna Paczka
 • Nakrętka
 • Sprzątanie Świata,
 • zbiórka makulatury.
Cieszymy się, że uczestniczymy w niezwykłej przygodzie i że wspólnie możemy zrobić coś dobrego na rzecz środowiska i pomocy tym najbardziej potrzebującym.
W okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przypominamy sobie tradycje i zwyczaje związane z tymi świętami w kraju i w regionie oraz wykonujemy przepiękne ozdoby i stroiki.
21 marca, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny obchodzimy staropolski zwyczaj Topienia Marzanny. Kukłę Marzanny podpalamy i wrzucamy do pobliskiej rzeki. Symbolizuje to koniec zimy i początek wiosny.
Swoje zdolności i zainteresowania przyrodnicze i historyczne rozwijamy biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych koła historyczno-regionalnego i przyrodniczo-regionalnego. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczymy się na nich pod bacznym okiem nauczycieli, korzystania z różnych źródeł informacji oraz docierania do wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Za każdym razem odkrywamy wyjątkowość miejsca w którym mieszkamy. Zajęcia propagują kulturę regionu. Poznajemy na nich przeszłość, piękno i tradycję naszej miejscowości.
Moja mała ojczyzna jest blisko
na wyciągnięcie ręki.
T. Różewicz

W kwietniu 2010r. na niniejszych zajęciach gościliśmy panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Panie opowiadały bardzo ciekawie o historii naszej miejscowości i pokazały tajniki rękodzieła ludowego. W ramach zajęć chętnie i często uczestniczymy w wycieczkach rowerowych, które przybliżają kulturę najbliższego regionu. Uczymy się obserwować otoczenie, współdziałać w grupie i dostrzegać piękno najbliższej okolicy, tak jak to czynił polski poeta i tłumacz epoki romantyzmu Władysław Syrokomla.
Wszystkie informacje z życia szkoły są na bieżąco umieszczanie na stronie internetowej naszej placówki. Przy każdej notatce można również obejrzeć ciekawe zdjęcia zamieszczone w „Galerii”.
Najważniejsze wydarzenia szkolne dokumentowane są także w kronice szkolnej systematycznie prowadzonej przez nauczycieli. Oprócz informacji zawiera ona wpisy ważnych osobistości goszczących w szkole. Kronikę wydarzeń szkolnych wzbogacają też zdjęcia.
24.01.2013r. na zebraniu ogólnym zaprezentowaliśmy wszystkim zebranym rodzicom naszą szkołę. Przedstawiliśmy scenkę, w której zagraliśmy rolę turystów zwiedzających naszą miejscowość i szkołę, odczytaliśmy list zachęcający koleżankę Marysię do odwiedzenia naszej placówki, przygotowaliśmy prezentację o uczniach naszej szkoły, ich pasjach i zainteresowaniach, uroczystościach, imprezach, akcjach, wycieczkach, osiągnięciach sportowych. Rodzice mogli również obejrzeć album i przepiękne prace ze zdjęciami i opisami wydarzeń mających miejsce w naszej szkole.
Poza przedstawicielami władz samorządowych i organizacjami działającymi na terenie naszej miejscowości nasza szkoła współpracuje również z funkcjonariuszami Policji, którzy przeprowadzają pogadanki na temat niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na uczniach oraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, która wykonuje badania uczniów pod kątem uzdolnień, a także Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który rozpoznaje środowisko ucznia, finansuje obiady najbardziej potrzebującym, wspiera rodziny potrzebujące pomocy, dofinansowuje do wyjazdów uczniom z rodzin ubogich.
W sierpniu nasza szkoła stanie się centrum obchodów powiatowego święta plonów, a my uczniowie postaramy się zaprezentować przepiękny program artystyczny, w którym przypomnimy jaka jest tradycja dożynkowa w naszym regionie. Dzięki tym wszystkim działaniom podejmowanym w naszej szkole możemy poznawać nowych ludzi, nabywamy nowe doświadczenia, a także uczymy się pomagać innym, dbamy o swoją okolicę, rozwijamy zainteresowania i kulturę osobistą. Uczymy się otwarcia na innych i odpowiedzialności za społeczność, której jesteśmy uczestnikami.

Projekty uczniowskie - "Moja szkoła ..."

Program administrowany przez dyrektora szkołyrok szkolny 2012/2013

Nasza Szkoła - prezentacja. W ramach projektu uczniowie przygotowali prezentacje promujące naszą szkołę.
 • klasa I - album
 • klasa II - projekt plastyczny
 • klasa III - scenka dramowa
 • klasa IV - list do koleżanki
 • klasa V - projekt plastyczny
 • klasa VI - piosenkę i prezentację multimedialną

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny

Nasza szkoła uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego
projektu edukacyjnego " Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy". Istotą projektu jest wielokierunkowe
i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego,
społecznego, fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Główną idea przewodnia Projektu” Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy” to: Każde dziecko ma prawo być zdolne i mądre, nawet jak chodzi do szkoły. Dziecko przychodzi do szkoły z ogromnym bagażem umiejętności, doświadczeń i osobistym stylem uczenia się - swoją bogatą historią życia, W szkole, w pierwszych latach nauki, u dziecka kształtują się fundamenty wielu istotnych przekonań na temat własnych możliwości (poczucie własnej wartości, obraz samego siebie), także odnośnie uczenia się, co w istotny sposób wpływa na jego przyszłe funkcjonowanie, nawet na całe życie. Jakość pierwszych edukacyjnych doświadczeń ma kapitalne znaczenie dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka!
Jest to główna idea przewodnia Projektu „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III
szkół podstawowych", to projekt, którego celem jest
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie poziomu kształcenia poprzez realizację zajęć wyrównujących i rozwijających umiejętności uczniów. Podczas zajęć wykorzystywane są aktywizujące metody z położeniem nacisku na zindywidualizowany proces nauczania zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi uczniów. W trakcie zajęć uczniowie uczą się poprzez działanie, obserwację, zabawę i eksperymentowanie. W ramach realizacji zajęć zostały zakupione materiały dydaktyczne zgodne z potrzebami uczniów.

Radosna Szkoła

Rządowy program wspierający Nową Podstawę Programową.

Program "Radosna Szkoła" został opracowany w odpowiedzi na Nowa Podstawę Programową, obowiązującą od września 2009 roku.
z powodu rozpoczęcia nauki w szkole przez dzieci 6-letnie, ma za zadanie:

 • ułatwić 6-latkom rozpoczęcie nauki w szkołach poprzez dostosowanie warunków nauki do wieku rozwojowego dzieci
 • umożliwić dzieciom z terenów wiejskich dostęp do nowoczesnych pomocy edukacyjnych
 • stworzyć takie warunki do wyposażenia szkół, aby były dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich

Program administrowany przez koncern Renault

Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” to międzynarodowy program edukacyjny dla szkół podstawowych, którego celem jest
edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji.
Głównym organizatorem akcji jest koncern Renault.


Owoce w szkole

Program administrowany przez Agencję Rynku Rolnego od 2009r.

Celem programu Owoce w szkole jest ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych,
polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw.
Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia
będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców i warzyw.

Szklanka mleka

Program administrowany przez Agencję Rynku Rolnego od 2009r.

Celem programu Szklanka mleka jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży
dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu,
twarożki, sery i jogurty.